თებერვალში საქართველოში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა +4 %-ით გაიზარდა

2020 წლის თებერვალში საქართველოში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა +4 %-ით გაიზარდა, საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტებიკი 0.7%-ით შემცირდა

თებერვალში  საქართველოშიტურისტულივიზიტებისრაოდენობამ  257,547 შეადგინა, რაც 9,842-ითმეტია 2019 წლისთებერვლისმაჩვენებელზე (ზრდა +4%).   2020 წლისმეორეთვეში 466,409 საერთაშორისო  მოგზაურისვიზიტიშედგა, კლებაწინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით -0.7%-ია. საერთაშორისოვიზიტორთავიზიტებისრაოდენობამ  386,859 შეადგინა, კლება -0.6%-ია.

ინფორმაციაეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროსტურიზმისეროვნულადმინისტრაციასშინაგანსაქმეთასამინისტრომმიაწოდა.

2020 წლისთებერვლისდეტალურისტატისტიკურიმონაცემებიასეთია:

ევროკავშირისქვეყნები:

ესტონეთი  +161.5%, პოლონეთი +84.8%, იტალია +81.2%, საფრანგეთი +52.4%, გერმანია +38% დასხვა.

განსაკუთრებულიზრდადაფიქსირდაშემდეგიქვეყნებიდან: ქუვეითი +58.5%, ბელარუსი +52.3% ისრაელი  +39.5%, აშშ +29.1%, საუდისარაბეთი +17.7% დასხვა.

ტურიზმისეროვნულმაადმინისტრაციამ 2019 წელსდა 2020 წლისდასაწყისშიაქტიურიმარკეტინგულიკამპანიებიგანახორციელა  შემდეგმაღალგადახდისუნარიანტურისტულბაზრებზე: აშშ, სპარსეთისყურისქვეყნები, ისრაელი, დასავლეთევროპა, სკანდინავიისსახელმწიფოები, პოლონეთი და ა.შ.

 ტურიზმისეროვნულიადმინისტრაციისწინათვეებშიჩატარებულისწორიმარკეტინგულიაქტივობებისშედეგადტურისტულინაკადებისზრდისპოზიტიურიტენდენციამივიღეთიმქვეყნებიდან,   სადაცაქტიურადმიმდინარეობდამარკეტინგულიკამპანიები, რომელიცმოიცავდაროგორც  სატელევიზიო, ონლაინაქტივობებს, პრესდაგაცნობითტურებს,ასევეპრეზენტაციებსადა B2B შეხვედრებს.  მიზნობრივტურისტულბაზრებზეგატარებული  ეფექტური მარკეტინგულისტრატეგიისშედეგად  თებერვლისთვისტურისტულივიზიტებისმაჩვენებელი+4 %-ით გაიზარდა.

ყველაზემეტისაერთაშორისო  ვიზიტი:

 აზერბაიჯანი (+12.8%), თურქეთი (+3.8%), სომხეთი (-18.2%) რუსეთი (-25%)

ტოპ-10 

  ქვეყანა 2019: თებერვალი 2020: თებერვალი ცვლილება ცვლილება %
1 აზერბაიჯანი 83,511 94,219 10,708 12.8%
2 თურქეთი 61,594 63,925 2,331 3.8%
3 სომხეთი 70,078 57,342 -12,736 -18.2%
4 რუსეთი 69,675 52,258 -17,417 -25.0%
5 საქართველო 34,810 36,891 2,081 6.0%
6 უკრაინა 10,122 11,604 1,482 14.6%
7 ისრაელი 7,153 9,981 2,828 39.5%
8 ირანი 7,549 6,889 -660 -8.7%
9 პოლონეთი 2,269 4,194 1,925 84.8%
10 ინდოეთი 3,527 3,179 -348 -9.9%

თებერვალშიჩინეთიდან 951 ვიზიტიშედგა, კლებაწინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით -59.5 %

იანვარი-თებერვლისპერიოდშიჩინეთიდანსაქართველოში  4002 ვიზიტიშედგა, კლება -2.2%-სშეადგენს.

2020 წლისიანვარითებერვალი

2020 წლის ორთვეშისაქართველოში 1,099,610 საერთაშორისო  მოგზაურისვიზიტიშედგა, ზრდაწინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით +10.2%-ია. საერთაშორისოვიზიტორთავიზიტებისრაოდენობამ  910,548 შეადგინა, ზრდა +10.2%-ია. ტურისტულივიზიტებისრაოდენობამ  621,161 შეადგინა, რაც 67,517-ითმეტია 2019 წლისიანვარ-თებერვლისმაჩვენებელზე (ზრდა +12.2%).

წინასწარიმონაცემებით, 2020 წლისიანვრისთვისმდგომარეობით,შემოსავალისაერთაშორისომოგზაურობიდანსაქართველოშიშეადგენს 193 მილიონდოლარს (ზრდა +17.6%), რაც 29 მილიონითმეტიაწინაწლისანალოგიურმაჩვენებელზე.

რაცშეეხებაახალკორონავირუსისშედეგადგამოწვეულზეგავლენას,  ვირუსმა   გავლენაუკვეიქონიაეკონომიკასადატურიზმისდარგზემთელმსოფლიოში. ახალიკორონავირუსისშედეგადგანსაკუთრებითგართულდამდგომარეობათებერვლისბოლოდან, რაცნეგატიურადაისახება საერთაშორისოტურისტულდასაავიაციობაზრებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

საჰაეროტრანსპორტისსაერთაშორისოასოციაციისმონაცემებით, კორონავირუსისსწრაფიგავრცელებისგამოსაერთაშორისოავიაციისდანაკლისმა  ორთვეში  უკვეშეადგინა  4,9 %. წლიურმადანაკლისმაკიშესაძლოა 13 %-სმიაღწიოს, რაცჯამშისაავიაციოსექტორისთვის 28 მილიარდამდედოლარისშემოსავლისშემცირებასგულისხმობს.

საერთაშორისო ობიექტური ტენდენციებიდან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ  მარტისთვემაღალიგამოწვევებითსავსე  იქნება, როგორცსაქართველოსთვის, ასევემთელიმსოფლიოსთვის ტურიზმისა და ავიაციის ინდუსტრიაში. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადადვირუსსახასიათებსსეზონურობა, ამიტომტურიზმისეროვნულიადმინისტრაციაშესაბამისდროსმაქსიმალური  აქტივობებითდარესურსებისსრულიმობილიზებით 

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *