სს „თელასის“ 2021 წლის პირველი კვარტლის ოპერაციული მაჩვენებლები

კომპანია „თელასმა“ 2021წლის პირველი კვარტლის ოპერაციულიმაჩვენებლებიგამოაქვეყნა.

მაჩვენებელი2021წლის I კვარტალი2020წლის I კვარტალი+/-
ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე, კმ61565 918+3,9%
ქსელში გაშვებული ელექტროენერგია, მლრდ კვტ*სთ0,7230,7635,3%
მომხმარებელთა რაოდენობა, ათას686,3665,4+3,1%

2021წლის პირველ კვარტალშიკომპანია „თელასმა“ 0,723მილიარდიკვტ*სთელექტროენერგიამოიხმარა, რაც5,3% (40,3მილიონიკვტ*სთ-ით) ნაკლებია2020წლის ამავე პერიოდთან შედარებით.ელექტროენერგიისმოხმარებისკლებაქვეყანაშიკორონავირუსისგავრცელებისპრევენციისმიზნითეკონომიკის მრავალ სფეროში საქმიანობის შეზღუდვამ განაპირობა.

2021წლის იანვარ-მარტში 2020წლის იანვარ-მარტთან შედარებით 9,7%-ით (71,6მილიონიკვტ*სთ-ით) შემცირდამომხმარებელზედარიცხულიელექტროენერგიისმოცულობადა0,670მილიარდიკვტ*სთ-იშეადგინა. ამმაჩვენებლისშემცირებაცეკონომიკური აქტივობის შეზღუდვამგანაპირობა.

სს „თელასის“ აბონენტთარაოდენობა 2021წლისსამი თვის მონაცემებით2020წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 3,1%-ით (20,9ათასიაბონენტით) გაიზარდადა 686,3ათასიაბონენტიშეადგინა, საიდანაც 618,5ათასი – ფიზიკურიპირია, ხოლო 67,8ათასი – იურიდიურიპირი. აბონენტთარაოდენობაქსელისგანვითარების და ახალი აბონენტების მიერთების შედეგად გაიზარდა.

2021წლის პირველი კვარტლისმონაცემებითკომპანიისელექტროგადამცემიხაზებისსაერთოსიგრძემ6156კმშეადგინა, რაც3,9%-ით (238კმ-ით) აღემატება 2020წლის პირველი კვარტლისმაჩვენებელს (5 918კმ). კომპანიისელექტროგადამცემიხაზებისსაერთოსიგრძექსელისგანვითარების, რეკონსტრუქციის დამოდერნიზებისსამუშაოებისჩატარებისშედეგადგაიზარდა.

***

სსთელასი ერთ-ერთიმსხვილიკომპანიაასაქართველოშიელექტროენერგიისდისტრიბუციისდარგში, რომელიც ახორციელებს ელექტროენერგიისგანაწილებასთბილისში. კომპანიაელექტროენერგიასაწვდის 600 ათასზემეტმომხმარებელს. 2003 წლისაგვისტოშისს „თელასი“ „ინტერრაო“–სშემადგენლობაშიშევიდა. „ინტერრაო“-სმფლობელობაშია „თელასის“ აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე შპს “ბესტენერჯიგრუპ”-ისსაკუთრებაა.www.telasi.ge 

ჯგუფიინტერრაო– დივერსიფიცირებულიენერგეტიკული ჰოლდინგია, რომელიცრუსეთსადამისსაზღვრებსგარეთელექტროენერგეტიკისსფეროსმრავალსეგმენტშიმონაწილეობს. კომპანიას რუსეთისელექტროენერგიისიმპორტ-ექსპორტისდარგშილიდერისპოზიციაუკავია, მისიწილი  აქტიურადიზრდებაგენერაციისდარეალიზაციისსეგმენტებში, ასევე  ავითარებსბიზნესისახალმიმართულებებს. „ინტერრაო“-სსტრატეგიამიმართულია გლობალურიენერგეტიკულიკომპანიისშექმნისკენ, რომელიცმსოფლიოენერგეტიკულიბაზრისერთერთიგადამწყვეტიმოთამაშეიქნება. „ინტერრაო“-სჯგუფისშემადგენლობაშიშემავალიელექტროსადგურებისდადგმულისიმძლავრე 31გიგავატსშეადგენს.www.interrao.ru

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *