რევმატოიდული ართრიტის მქონე პაციენტებმა მკურნალობის ხელმისაწვდომის მხარდამჭერი ონლან პეტიცია შეიმუშავეს

შემოგვიერთდითხელმოწერებისშეგროვებადაიწყო!

„რევმატოიდული ართრიტის მქონეპაციენტებიმკურნალობისდაფინანსებისმოლოდინშივართ! მოაწერეთხელიონლაინპეტიციასდაამითდაგვეხმარეთ, ბიოლოგიურ მედიკამენტებთან დაკავშირებით მივაწვდინოთჩვენიხმამათ, ვისაცშეუძლიათპაციენტებისცხოვრებისხარისხისმნიშვნელოვნადგაუმჯობესება. სწორედ, სახელმწიფომუნდაუზრუნველყოსპაციენტებისმკურნალობა.  მკურნალობის გარეშე დაავადებასთნ ერთად ცხოვრება გაუსაძლისია. აუცილებელია არსებობდეს სახელმწიფო პროგრამები, მხარდაჭერა თუნდაც თანადაფინანსების სახით და აშ. იმისთვის რომ ჩვენ, პაციენტებმა შევძლოთ ცხოვრება ტკივილის გარეშე,“ – ნათქვამიარევმატოიდული ართრიტის მქონეპაციენტებისგანცხადებაში.

მკურნალობისხელმისაწვდომისმხარდამჭერიონლაინპეტიციაშემუშავებულიარევმატოიდულიართრიტითდაავადებულპაციენტთაკავშირისმიერდამიმართულია . თბილისისმერიისადმირევმატოიდულიართრიტითდაავადებულიპაციენტებისთვისბიოლოგიურპრეპარატებზეხელმისაწვდომობისგაზრდისდამკურნალობისდროულიდაფინანსებისთხოვნით

პეტიციის საფუძველს დააავადების სიმწვავე და მისი პროგრესირება წარმოადგენს:

რევმატოიდულიართრიტიაუტოიმუნური, ქრონიკულიდაავადებაა, რომლისთვისაცდამახასიათებელიასახსრებისპროგრესირებადი, შეუქცევადიდაზიანებადა  ქმედუუნარობისგანვითარება. ყოველიმეასეადამიანიდაავადებულიარევმატოიდულიართრიტით, ქალები 3-ჯერხშირადავადდებიან, ვიდრემამაკაცებიდადაავადებაუპირატესადვითარდება 35-60 წლისასაკისინდივიდებში.  გლობალურისტატისტიკისმიხედვით  რევმატოიდულიართრიტითდაავადებულპაციენტთა 2/3 აღენიშნებამსუბუქიანსაშუალოსიმძიმისქმედუუნარობა, ხოლო 10%-ს – მძიმექმედუუნარობა. განვითარებადქვეყნებშიპაციენტთანახევარიდიაგნოზისდასმიდან 10 წლისგანმავლობაშიკარგავსსამსახურსდაშესაბამისადსაარსებოწყაროს. რევმატოიდულიართრიტითდაავადებულიპაციენტებისსიცოცხლისხანგრძლივობაშესაძლებელიაშემცირდეს 5-10 წლით.  რევმატოიდულიართრიტისსამკურნალოსაშუალებებიშეიძლებაორჯგუფადდაიყოს. პირველიჯგუფი, რომელსაცმიეკუთვნებაარასტეროიდულიანთებისსაწინააღმდეგოპრეპარატებიდაგლუკოკორტიკოსტეროიდები, იძლევამხოლოდსიმპტომურშვებას, მაშინ, როცამეორეჯგუფისპრეპარატები (დაავადებისმამოდიფიცირებელიანტი-რევმატიულიმედიკამენტებიდაბიოლოგიურიპრეპარატები) განაპირობებენ  რევმატოიდულიართრიტისპროგრესირებისშეფერხება/შეჩერებასდასახსრებისფუნქციისშენარჩუნებას.

საერთაშორისო  რეკომენდაციების (EULAR, ACR)  მიხედვითმკურნალობაიწყებადაავადებისმამოდიფიცირებელიანტი-რევმატიული  მედიკამენტებით. იმ შემთხვევაშითუაღნიშნულითერაპიაშედეგსარიძლევა, ეფექტიარასაკმარისიაანაღინიშნებააუტანლობაამპრეპარატებისადმი)საჭიროამკურნალობისსქემასდაემატოსბიოლოგიურიმედიკამენტები.

ბიოლოგიურიპრეპარატებისჯგუფსმიეკუთვნებაისეთისაშუალებები, როგორიცაასიმსივნისმანეკროზებელიფაქტორიალფასინჰიბიტორები, ინტერლეიკინისინჰიბიტორები, B უჯრედებზემიმართულიპრეპარატები. აღნიშნულიმედიკამენტებიკარგიდანსაუკეთესოშედეგსიძლევადაავადებისპროგრესირებისშეფერხებისადასახსრებისფუნქციისშენარჩუნებისთვალსაზრისით, თუმცამათიმაღალიფასიგანაპირობებსიმას, რომმხოლოდერთეულიპაციენტებიიღებენადექვატურმკურნალობას.

საქართველოში, აჭარისავტონომიურრესპუბლიკაშიმცხოვრებპაციენტებს 2020 წლიდანუფინანსდებათმკურნალობარევმატოიდულიართრიტისმქონეპაციენტებს, ხოლოთბილისშიდასხვარეგიონებშიბიოლოგიურითერაპიაჯერკიდევარფინანსდებასაყოველთაოჯანდაცვისპროგრამისფარგლებში, ამიტომიგიარარისხელმისაწვდომიპაციენტთა  უმრავლესობისთვის.  პაციენტებმაარუნდადაკარგონქმედუნარიანობამხოლოდიმისგამო, რომსრულფასოვნადვერიტარებენსაჭირომკურნალობასფინანსებისარარსებობისგამო.

პაციენტების თხოვნაა, სახელმწიფომდააფინანსოსიმრევმატოიდულიართრიტითდაავადებული  პაციენტების  ბიოლოგიურიპრეპარატებითმკურნალობა, რომლებიცრეზისტენტულნიარიანდაავადებისმამოდიფიცირებელიანტი-რევმატიული  მედიკამენტებითმკურნალობისადმიანაღენიშნებათაუტანლობამათმიმართ.

რევმატოიდულიართრიტიდასაერთოდსახსრებისდაავადებებიძალიანრთულიპრობლემაა, რომელიცგავრცელებულიამთელსმსოფლიოშიდამათშორისსაქართველოშიც. თუმკურნალობამიზანმიმართულადარარისჩატარებულისავალალომდგომარეობამდემივყევართ. ფაქტობრივად, ისინიშეზღუდულიშესაძლებლობისპირებიხდებიან. აქედანგამომდინარე, დროულადდაწყებულიმკურნალობაეფექტურშედეგსიძლევა, დღევანდელიდღემისასალმებელია, რადგანყველათემისაქტუალიზაციაშედეგისდაიმედისმომცემია, აქტიურობასდასაზოგადოებისჩართულობასდიდიმნიშვნელობააქვს. აქედანგამომდინარე,მინდაგითხრათ, რომსაზოგადოებაძალიანმნიშვნელოვანია. რასაკვირველია,სახელმწიფოპასუხისმგებელიადარევმატოიდულართრიტისმკურნალობისხელშეწყობაზე,” –  განმარტავს პედიატრ-რევმატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტიმაკაიოსელიანი.

გადადითბმულზეhttps://manifest.ge/item/3728/signitureმოაწერეთხელიპეტიციას, გაავრცელეთთქვენსსოციალურქსელებშიდაასეგამოხატეთმხარდაჭერარევმატოიდულიართრიტისმქონეპაციენტებისმიმართ.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *